Zákon

úradný prekladateľ

520/2008 Z. z. Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009 520 ZÁKON zo 6. novembra 2008, ktorým sa menia zákony v oblasti organizácie a riadenia súdnictva, postavenia sudcov, prokurátorov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred

úradný prekladateľ

522/2007 Z. z. Časová verzia predpisu účinná od 23.11.2007 522 ZÁKON z 25. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2006 Z. z. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: ČI. I Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení

úradný prekladateľ

93/2006 Z. z. Časová verzia predpisu účinná od 21.02.2006 93 ZÁKON z 2. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto: 1. V § 34

úradný prekladateľ

65/2018 Z. z. Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2018 65 ZÁKON zo 6. februára 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2006

úradný prekladateľ

93/2006 Z. z. Časová verzia predpisu účinná od 21.02.2006 Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter. 93 ZÁKON z 2. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení

úradný prekladateľ

382/2004 Z. z. Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2018 do 31.12.2018 Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu. 382 ZÁKON z 26. mája 2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA § 1 Predmet a účel zákona (1) Tento zákon