ZÁKON z 2. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

úradný prekladateľ

93/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.02.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

93
ZÁKON
z 2. februára 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 34 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
do 31. augusta 2007 preukázať splnenie podmienky odborného minima a odbornej skúšky podľa tohto zákona.“.
2.
Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý znie:
㤠35a
(1)
Z dôvodov hodných osobitného zreteľa rozhodne minister o zápise iného subjektu17) bez splnenia podmienok uvedených v § 4 ods. 6 písm. b) bodoch 3 a 6, v § 6 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 4 do zoznamu ako znaleckú organizáciu alebo znalecký ústav, ak o to požiada do 30. apríla 2006; v takom prípade ministerstvo zapíše takýto subjekt do zoznamu na základe rozhodnutia ministra.
(2)
Ak bol subjekt podľa odseku 1 zapísaný do zoznamu ako znalecký ústav, je povinný preukázať, že splnil podmienku uvedenú v § 19 ods. 3 písm. c) v lehote určenej ministerstvom, ktorá nesmie byť kratšia ako jeden rok odo dňa zápisu do zoznamu; ak splnenie podmienky v stanovenej lehote nepreukáže, ministerstvo rozhodne o jeho vyčiarknutí zo zoznamu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:
„17)
Napríklad § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.