Informácia o spôsobe využívania osobných údajov a o ochrane osobných údajov tu registrovaných úradných prekladateľov a tlmočníkov

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vzniká prevádzkovateľovi tohto portálu (ďalej len „Adresár“) povinnosť informovať o spôsobe nakladania s osobnými údajmi tu registrovaných osôb (úradných prekladateľov a tlmočníkov; ďalej len „Registrovaní“).

Osobné údaje v nižšie uvedenom rozsahu sú použité výlučne nasledovnými dvoma spôsobmi:

Kontaktné údaje, ktoré o sebe registrovaný dobrovoľne poskytne pri registrácii v rozsahu: titul, meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pôsobiska, sú použité pre účely ich zverejnenia v tomto Adresári a iba na základe jeho želania zverejniť svoje kontaktné údaje v tomto Adresári prejaveného odoslaním žiadosti o registráciu.

Zároveň, osobné údaje registrovaného v rozsahu titul, meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a fakturačné údaje /obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH, fakturačná adresa/ slúžia k tomu, aby prevádzkovateľovi umožňovali:

  • komunikovať s registrovanými,
  • fakturovať registrovaným služby, ktoré Register poskytuje
  • informovať registrovaných o prípadnej nedostupnosti portálu, resp. iných technických obmedzeniach
  • informovať registrovaných o nových službách.

Osobné údaje registrovaných (vynímajúc fakturačné) sú po ich dobrovoľnej registrácii zverejnené výlučne v tomto Adresári (www.uradnypreklad.com). Je potrebné brať na vedomie, že osobné údaje registrovaných prevádzkovateľ nespracováva automatizovane (resp. strojovo), neposkytuje, ani ich nijakým spôsobom nepredáva tretím stranám a nikde, za žiadnym účelom, ich nezverejňuje (okrem tohto Adresára).

V súlade s novým ustanovením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o spracovaní osobných údajov vzniká prevádzkovateľovi povinnosť predložiť registrovaným túto informáciu o spracovaní osobných údajov. Využívaním služieb tohto Registra registrovaní súhlasia so spracovaním uvedených osobných údajov v rozsahu účelov vymenovaných vyššie.

Mgr. Galina Gomolčáková
Prevádzkovateľ

Pridružený portál