ZÁKON 522/2007 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

úradný prekladateľ

522/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.11.2007

522
ZÁKON
z 25. októbra 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2006 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
ČI. I
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 34 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Znalci, tlmočníci a prekladatelia podľa odsekov 1 a 2, ktorí do 31. augusta 2007 nepreukázali splnenie podmienky podľa § 34 ods. 3 písm. b), sú povinní preukázať splnenie podmienky odborného minima a odbornej skúšky podľa tohto zákona do 31. augusta 2008.
(5)
Znalci, tlmočníci a prekladatelia podľa odsekov 1 a 2, ktorí majú záujem absolvovať odbornú skúšku podľa tohto zákona, musia na účely preukázania splnenia podmienky odbornej skúšky podľa odseku 4 podať prihlášku na odbornú skúšku najneskôr do 31. decembra 2007; na neskôr podané prihlášky sa neprihliada.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 6.
2.
V § 34 ods. 6 sa slová „do 31. augusta 2008“ nahrádzajú slovami „do 31. augusta 2009“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.