ZÁKON 520/2008 Z. z. ktorým sa menia zákony v oblasti organizácie a riadenia súdnictva, postavenia sudcov, prokurátorov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike

úradný prekladateľ

520/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

520
ZÁKON
zo 6. novembra 2008,
ktorým sa menia zákony v oblasti organizácie a riadenia súdnictva, postavenia sudcov, prokurátorov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 398/1998 Z. z., zákona č. 97/1999 Z. z., zákona č. 226/2000 Z. z., zákona č. 124/2002 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 324/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 546/2005 Z. z., zákona č. 94/2006 Z. z., zákona č. 122/2006 Z. z. a zákona č. 71/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 16a ods. 2 sa slová „na celých 100 Sk“ nahrádzajú slovami „na celé euro“.
2.
Príloha č. 2 znie:
„PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV V KANCELÁRII ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
(eur mesačne)
      Platová trieda       Platová tarifa
1. 404
2. 429,50
3. 470,50
4. 504
5. 603,50
6. 649
7. 728
8. 869,50
9. 1006,50“.
Čl. II
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 505/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 267/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 15/2008 Z. z. a v znení zákona č. 517/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 68 odsek 1 znie:
„(1)
Funkčný príplatok za riadiacu činnosť patrí
a)
predsedovi okresného súdu s počtom do desať sudcov v sume 116,18 eura mesačne, s počtom nad desať sudcov v sume 132,78 eura mesačne,
b)
podpredsedovi okresného súdu s počtom do desať sudcov v sume 66,39 eura mesačne, s počtom nad desať sudcov v sume 99,59 eura mesačne,
c)
predsedovi krajského súdu a predsedovi Špeciálneho súdu v sume 205,81 eura mesačne,
d)
podpredsedovi krajského súdu a podpredsedovi Špeciálneho súdu v sume 119,50 eura mesačne.“.
2.
V § 69 odsek 1 znie:
„(1)
Funkčný príplatok za vyššiu sudcovskú funkciu patrí
a)
predsedovi senátu krajského súdu a predsedovi senátu Špeciálneho súdu v sume 66,39 eura mesačne,
b)
sudcovi krajského súdu a sudcovi Špeciálneho súdu, ktorý rozhoduje ako samosudca, v sume 33,20 eura mesačne,
c)
predsedovi kolégia najvyššieho súdu v sume 165,97 eura mesačne,
d)
predsedovi senátu najvyššieho súdu v sume 132,78 eura mesačne,
e)
predsedovi kolégia krajského súdu v sume 99,59 eura mesačne a predsedovi grémia vo výške 66,39 eura mesačne.“.
3.
V § 75 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,97 eura“.
4.
V § 88 sa slová „v slovenskej mene“ nahrádzajú slovami „v eurách“.
5.
V § 99 ods. 3 sa slová „na celé desiatky korún“ nahrádzajú slovami „na najbližších 50 eurocentov“.
6.
V § 108 sa slová „do sumy 15 000 Sk“ nahrádzajú slovami „do sumy 497,91 eura“.
7.
V § 113 ods. 3 sa slová „do výšky 25 000 Sk“ nahrádzajú slovami „do 829,85 eura“.
Čl. III
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 669/2002 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 561/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z. a zákona č. 622/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 28 ods. 2 písm. b) sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 700 eur“.
2.
V § 28 ods. 2 písm. c) sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 700 eur“.
3.
V § 28 ods. 2 písm. d) sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 700 eur“ a slová „500 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „17 000 eur“.
4.
V § 92 ods. 1 sa slová „podľa § 122 ods. 5“ nahrádzajú slovami „podľa § 122 ods. 4“.
5.
V § 98 odsek 1 znie:
„(1)
Funkčný príplatok patrí za riadiacu činnosť
a)
prvému námestníkovi generálneho prokurátora v sume 298,75 eura mesačne,
b)
námestníkovi generálneho prokurátora v sume 282,15 eura mesačne,
c)
generálnemu riaditeľovi sekcie generálnej prokuratúry, zástupcovi hlavného vojenského prokurátora a zástupcovi špeciálneho prokurátora v sume 248,96 eura mesačne,
d)
zástupcovi generálneho riaditeľa sekcie generálnej prokuratúry, riaditeľovi odboru generálnej prokuratúry, krajskému prokurátorovi a vyššiemu vojenskému prokurátorovi v sume 205,81 eura mesačne,
e)
zástupcovi riaditeľa odboru generálnej prokuratúry, námestníkovi krajského prokurátora a námestníkovi vyššieho vojenského prokurátora v sume 119,50 eura mesačne,
f)
vedúcemu oddelenia generálnej prokuratúry v sume 116,18 eura mesačne,
g)
vedúcemu oddelenia krajskej prokuratúry a náčelníkovi oddelenia vyššej vojenskej prokuratúry v sume 66,39 eura mesačne,
h)
okresnému prokurátorovi a vojenskému obvodnému prokurátorovi s počtom do desať prokurátorov v sume 116,18 eura mesačne, s počtom nad desať prokurátorov v sume 132,78 eura mesačne,
i)
námestníkovi okresného prokurátora a námestníkovi vojenského obvodného prokurátora s počtom do desať prokurátorov v sume 66,39 eura mesačne, s počtom nad desať prokurátorov v sume 99,59 eura mesačne.“.
6.
V § 109 ods. 1 sa slová „800 Sk“ nahrádzajú slovami „26,56 eura“ a slová „1 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „33,20 eura“.
7.
V § 113 ods. 1 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,97 eura“.
8.
§ 121 vrátane nadpisu znie:
㤠121
Splatnosť platu
(1) Plat je splatný pozadu za mesačné obdobie v deň určený služobným úradom, najneskôr však do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
(2)
Pri zániku služobného pomeru vyplatí služobný úrad prokurátorovi splatný plat v posledný deň jeho služobného pomeru.“.
9.
V § 122 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Plat vypláca služobný úrad v eurách v deň výplaty platu poukázaním platu na základe žiadosti prokurátora na ním určený účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo na základe žiadosti prokurátora zaslaním platu poštou na náklady prokurátora na ním určenú adresu.
(2)
Ak prokurátor neoznámi služobnému úradu účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike, na ktorý mu má služobný úrad poukázať plat, ani nepožiada služobný úrad o jeho zaslanie poštou na ním uvedenú adresu a v deň výplaty svoj plat neprevezme a ani k jeho prevzatiu nesplnomocní inú osobu, služobný úrad zašle plat prokurátora poštou na jeho nebezpečenstvo a na jeho náklady na poslednú adresu trvalého pobytu uvedenú v osobnom spise prokurátora, a to najneskôr do troch dní odo dňa termínu výplaty platu.“.
10.
V § 122 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.
11.
V § 122 ods. 4 sa vypúšťajú slová „v cudzej mene“ a slová „v slovenskej mene“.
12.
§ 128 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Na vyplatenie odchodného a úmrtného sa primerane použije § 122 ods. 1 a 2.“.
13.
V § 129 sa slová „výsluhové zabezpečenie“ nahrádzajú slovami „odchodné a úmrtné“.
14.
V poznámke pod čiarou k odkazu 48 sa citácia „§ 18 až 59a zákona č. 114/1998 Z. z. v znení zákona č. 131/1999 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 33 až 37 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
15.
V § 141 ods. 3 sa slová „celé koruny“ nahrádzajú slovom „eurocenty“.
16.
§ 144 znie:
㤠144
(1)
Ustanovenia § 130 ods. 2 a § 131 až 133 sa nevzťahujú na prokurátora vojenskej prokuratúry.
(2)
Na sociálne zabezpečenie prokurátora vojenskej prokuratúry sa vzťahuje osobitný zákon;51) popri tomto osobitnom zákone sa na sociálne zabezpečenie prokurátora vojenskej prokuratúry vzťahuje aj tento zákon, ak ide o príplatok za výkon funkcie prokurátora a príplatky k dôchodku pozostalých po zomrelom prokurátorovi.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 51 znie:
„51)
Zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
17.
V § 173 ods. 2 písm. c) sa slová „25 000 Sk“ nahrádzajú slovami „40 % z priemerného platu prokurátora (§ 95 ods. 3)“.
18.
V § 179 ods. 3 sa slová „15 000 Sk“ nahrádzajú slovami „500 eur“.
Čl. IV
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2006 Z. z. a zákona č. 522/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 ods. 3 písmená a) a b) znejú:
„a)
33 193 eur, ak ide o znalca,
b)
3 319 eur, ak ide o tlmočníka alebo predkladateľa.“.
2.
V § 26 ods. 2 sa slová „do 20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „do 660 eur“ a slová „do 40 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „do 1 320 eur“.
3.
V § 27 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
peňažnú pokutu do 1 650 eur fyzickej osobe a do 33 190 eur právnickej osobe,“.
4.
V § 27 ods. 6 sa slová „do 100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „do 3 310 eur“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.