VYHLÁŠKA 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

úradný prekladateľ

491/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2018

491
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 23. augusta 2004
o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. a) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Predmet úpravy
§ 1
Vyhláška ustanovuje spôsob určenia a výšku odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času za znaleckú činnosť, tlmočnícku činnosť alebo prekladateľskú činnosť (ďalej len „činnosť“) vykonávanú
a)
znalcom na základe zmluvy, ustanovenia alebo pribratia súdom alebo iným orgánom verejnej moci (ďalej len „znalečné“),
b)
tlmočníkom a prekladateľom na základe zmluvy, ustanovenia alebo pribratia súdom alebo iným orgánom verejnej moci (ďalej len „tlmočné“).
§ 2
V odmene sú zahrnuté aj náklady spojené s povinným poistením znalca, tlmočníka a prekladateľa, výdavky spojené so vzdelávaním a overovaním odbornej spôsobilosti, výdavky spojené s obstaraním potrebného materiálneho zabezpečenia na výkon činnosti, náklady za prípravné práce, administratívne práce a iné práce vykonané v súvislosti s vykonaním činnosti, ako aj nárok na náhradu ušlej mzdy znalca, tlmočníka alebo prekladateľa.
Tarifná odmena znalca
§ 3
Hodinová odmena
(1)
Hodinová odmena za jednu začatú hodinu výkonu znaleckej činnosti je 13,28 eura, ak nie je ďalej ustanovené inak.
(2)
Hodinová odmena nepatrí znalcovi za čiastkové úkony, za ktoré mu patrí len paušálna odmena alebo len podielová odmena.
§ 4
Podielová odmena
(1)
Podielová odmena znalca sa určí iba v prípade, ak
a)
predmetom úkonu znaleckej činnosti (ďalej len „znalecký úkon“) je ohodnocovanie nehnuteľností a stavieb alebo
b)
určenie východiskovej hodnoty nehnuteľností a stavieb súvisí s vykonaním znaleckého úkonu alebo je predpokladom na vykonanie znaleckého úkonu.
(2)
Podielová odmena sa určuje podľa stanovenej výšky východiskovej hodnoty predmetu znaleckého úkonu podľa vzťahu
kde:
PO – výška podielovej odmeny,
VH – východisková hodnota predmetu úkonu zaokrúhlená na celé eurá nahor; za predmet úkonu sa považujú jednotlivo hlavné stavebné objekty, spoločne príslušenstvo (napríklad ploty, studne, inžinierske siete, spevnené plochy a pod.) a spoločne pozemky; východisková hodnota pozemkov je 16,60 eura/m2,
n – počet predmetov ohodnotenia.
(3)
Vypočítaná podielová odmena sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.
(4)
Minimálna výška podielovej odmeny je 26,56 eura.
(5)
V prípade ohodnocovania nedokončenej stavby sa východiskovou hodnotou podľa odseku 2 rozumie východisková hodnota dokončenej stavby.
(6)
Ak je predmetom úkonu znaleckej činnosti stanovenie hodnoty nehnuteľností a stavieb k rôznym rozhodujúcim dátumom, patrí znalcovi podielová odmena za ohodnotenie k jednému rozhodujúcemu dátumu a za ohodnotenie k ostatným rozhodujúcim dátumom sa odmena stanoví podľa § 3. Obdobne sa postupuje pri vykonávaní opakovaného znaleckého úkonu na tú istú nehnuteľnosť alebo stavbu.
§ 5
Paušálna odmena
Znalcovi patrí paušálna odmena za
a)
podanie vyžiadaného písomného stanoviska o stave rozpracovania znaleckého úkonu 6,64 eura,
b)
prevzatie a prvotné oboznámenie so spisom 19,92 eura,
c)
prešetrovanie pri vykonaní znaleckého úkonu 6,64 eura; prešetrovaním sa rozumie najmä nahliadnutie do registrov alebo archívov s prihliadnutím na § 16 ods. 2 písm. c) zákona,
d)
prípravu na pojednávanie alebo prípravu na výsluch 33,19 eura,
e)
účasť na pojednávaní, ktoré bolo odročené bez prejednania veci vo výške hodinovej odmeny za jednu hodinu určenej podľa § 3 ods. 1 alebo § 6 ods. 1.
Osobitné ustanovenia o tarifnej odmene znalca
§ 6
Hodinová odmena
(1)
Znalcovi v odbore zdravotníctvo a farmácia, znalcovi v odbore geodézia a kartografia, znalcovi v odbore právne vzťahy k cudzine a znalcovi v odbore písmoznalectvo patrí hodinová odmena za každú začatú hodinu výkonu znaleckej činnosti 19,92 eura.
(2)
Hodinová odmena podľa odseku 1 nepatrí znalcovi za čiastkové úkony, za ktoré mu patrí len paušálna odmena alebo len podielová odmena.
§ 7
Paušálna odmena
(1)
Znalcovi v odvetví súdne lekárstvo patrí paušálna odmena za každý z týchto čiastkových úkonov:
a)
prevzatie a prvotné oboznámenie sa so spisom 19,92 eura,
b)
účasť znalca pri obhliadke mŕtvoly na mieste nálezu za každú začatú jednu hodinu 19,92 eura,
c)
výkon pitvy vrátane histologického mikroskopického vyšetrenia
1.
do 10 preparátov 298,75 eura,
2.
za vyšetrenie každého ďalšieho preparátu 5,31 eura,
d)
sérohematologické vyšetrenie a vyhodnotenie podskupín (krvná skupina v systéme A, B, 0, Rh faktor, podskupiny MNs, spermie) 82,98 eura,
e)
vyhodnotenie a interpretácia toxikologických analýz 33,19 eura,
f)
vyšetrenie rozsievok 99,58 eura,
g)
súdnolekárske znalecké vyšetrenie poškodeného – živej osoby 66,39 eura.
(2)
Prevzatím a oboznámením sa so spisom podľa odseku 1 písm. a) sa rozumie najmä prvé oboznamovanie sa so spisom a konzultácia o zdravotnej dokumentácii.
(3)
Výkon pitvy je vonkajšia a vnútorná obhliadka mŕtvoly v pitevni, pitva vrátane zostavenia pitevného nálezu a odberu biologického materiálu na laboratórne histologické, sérologické, toxikologické alebo iné vyšetrenie. Nezahŕňa vypracovanie posudku.
Tarifná odmena tlmočníka a prekladateľa
§ 8
(1)
Tarifná odmena za tlmočenie je za každú začatú hodinu pri tlmočení jedným smerom alebo oboma smermi medzi
a)
slovenským jazykom a českým jazykom 13,28 eura,
b)
slovenským jazykom a inými európskymi jazykmi 19,92 eura,
c)
slovenským jazykom a neeurópskymi jazykmi 23,24 eura,
d)
dvoma jazykmi, z ktorých ani jeden nie je slovenský jazyk, 26,56 eura.
(2)
Tarifná odmena za odborné vyjadrenie tlmočníka je 13,28 eura.
(3)
Európske jazyky sú uvedené v prílohe.
§ 9
(1)
Tarifná odmena tlmočníka posunkovej reči nepočujúcich za tlmočenie v styku s týmito osobami je za každú aj začatú jednu hodinu 26,56 eura.
(2)
Tarifná odmena tlmočníka pre hluchoslepé osoby za tlmočenie v styku s týmito osobami je za každú aj začatú jednu hodinu 33,19 eura.
(3)
Tarifná odmena artikulačného tlmočníka za tlmočenie v styku so sluchovo postihnutými osobami, ktoré neovládajú posunkovú reč a nepočujú hovorenú reč, je za každú aj začatú jednu hodinu 13,28 eura.
§ 10
(1)
Tarifná odmena za preklad je za každú aj začatú stranu preložených listín medzi
a)
slovenským jazykom a českým jazykom 13,28 eura,
b)
slovenským jazykom a inými európskymi jazykmi 19,92 eura,
c)
slovenským jazykom a neeurópskymi jazykmi 23,24 eura,
d)
dvoma jazykmi, z ktorých ani jeden nie je slovenský jazyk, 26,56 eura.
(2)
Tarifná odmena podľa odseku 1 za preklad medzi jazykmi, z ktorých aspoň jeden nepoužíva latinku, sa zvyšuje o 1,66 eura za každú aj začatú stranu preložených listín.
(3)
Tarifná odmena za prepis listiny s Braillovým písmom za každú aj začatú stranu je 13,28 eura.
(4)
Tarifná odmena za odborné písomné vyjadrenie je 19,92 eura za každých 50 strán preložených listín.
(5)
Jedna strana preložených listín je písacím strojom alebo textovým editorom písaný text obsahujúci 30 riadkov, každý so 60 znakmi v riadku vrátane medzier, alebo 1 800 znakov na jednej strane textu. Každá posledná neúplná strana a každá jedna samostatná listina v rozsahu menšom, ako je jedna strana, sa považujú za jednu celú stranu.
§ 11
(1)
Tarifná odmena za preskúmanie a overenie prekladu je 25 % tarifnej odmeny podľa § 10 ods. 1 a 3za každú stranu preložených listín.
(2)
Ak treba predložený preklad podstatne prepracovať, patrí prekladateľovi plná sadzba tarifnej odmeny. Za podstatné prepracovanie sa považuje také prepracovanie, v ktorom je potrebné prepracovať viac ako polovicu preložených listín predloženého prekladu.
Spoločné ustanovenia k tarifnej odmene
§ 12
(1)
Ak zadávateľ vyžaduje vykonanie znaleckého úkonu, úkonu tlmočníckej činnosti (ďalej len „tlmočnícky úkon“) alebo úkonu prekladateľskej činnosti (ďalej len „prekladateľský úkon“) bezodkladne, tarifná odmena sa zvýši maximálne o 50 %.
(2)
Tarifná odmena za mimoriadne náročný znalecký úkon sa zvýši maximálne o 30 %; v odvetví súdne lekárstvo sa zvýši len paušálna odmena za pitvu, ak je vykonávaná za mimoriadne ťažkých okolností, ako pokročilý hnilobný rozklad, exhumované telá, kostrové zvyšky, mumifikácia, adipocire, infekčné závažné prípady, prípady identifikácie.
(3)
Ak je prekladateľský úkon alebo tlmočnícky úkon mimoriadne náročný na presnosť a odbornosť, tarifná odmena sa zvýši maximálne o 30 %.
(4)
Zvýšenie tarifnej odmeny podľa odsekov 1 až 3 sa zlučuje.
§ 13
Ak sa činnosť nevykonala v požadovanom rozsahu, znalcovi, tlmočníkovi alebo prekladateľovi prislúcha tarifná odmena určená na základe vykonaných alebo začatých znaleckých úkonov, tlmočníckych úkonov alebo prekladateľských úkonov.
Náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času
§ 14
Hotové výdavky
(1)
Znalec, tlmočník alebo prekladateľ sa môže so zadávateľom dohodnúť podľa druhu niektorých hotových výdavkov,1) ktorých vynaloženie sa predpokladá v súvislosti s poskytovaním činnosti, na ich paušalizovanej výške v súlade s osobitným predpisom.2) Toto neplatí v prípade znalca, tlmočníka alebo prekladateľa ustanoveného alebo pribratého súdom alebo iným orgánom verejnej moci.
(2)
V prípade dohody podľa odseku 1 znalec, tlmočník alebo prekladateľ nepredkladá zadávateľovi pri vyúčtovaní špecifikáciu hotových výdavkov.
(3)
Znalec a prekladateľ môže od zadávateľa požadovať paušálnu náhradu hotových výdavkov za vyhotovenie
a)
znaleckého úkonu alebo prekladateľského úkonu v listinnej podobe vo výške 2,66 eura, vyhotovenie prvých 100 znaleckých úkonov alebo prekladateľských úkonov v kalendárnom roku v elektronickej podobe vo výške 4,66 eura a vyhotovenie každého ďalšieho úkonu v tom istom kalendárnom roku v elektronickej podobe vo výške 2,83 eura,
b)
jedného čiernobieleho listu znaleckého úkonu alebo prekladateľského úkonu v listinnej podobe vo výške 0,10 eura za formát A4 a 0,20 eura za formát A3,
c)
farebného listu s grafickým obsahom znaleckého úkonu alebo prekladateľského úkonu v listinnej podobe vo výške 0,83 eura za formát A4 a 1,66 eura za formát A3.
(4)
Znalcovi, tlmočníkovi a prekladateľovi patrí náhrada cestovných výdavkov podľa osobitného predpisu.3) Znalec, tlmočník alebo prekladateľ môže použiť osobné motorové vozidlo pri výkone činnosti bez súhlasu súdu alebo iného orgánu verejnej moci okrem prípadov, ak má v mieste určenia trvalý pobyt, obdobný pobyt alebo miesto výkonu činnosti. Ak sa súhlas súdu alebo iného orgánu verejnej moci vyžaduje a nebol udelený, patrí znalcovi, tlmočníkovi alebo prekladateľovi náhrada cestovných výdavkov v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy.
(5)
Znalcovi, tlmočníkovi a prekladateľovi patrí stravné. Výška stravného sa určí podľa osobitného predpisu.4)
(6)
Náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie patrí znalcovi, tlmočníkovi a prekladateľovi, ak sa na pojednávanie alebo výsluch nebolo možné dostaviť v deň jeho konania. Opodstatnenosť výdavkov za ubytovanie znalec, tlmočník alebo prekladateľ súdu alebo orgánu verejnej moci vždy preukáže, pričom dbá na ich účelnosť a hospodárnosť.
(7)
V odvetví súdne lekárstvo je výška paušálnej náhrady za
a)
odborné pomocné práce – sérológia
1.
vyšetrenie krvných skupín (A, B, 0, Rh faktor, MNs, spermie) 8,30 eura,
2.
za každý ďalší systém 3,32 eura,
3.
suché a hnilobne zmenené vzorky 19,92 eura,
b)
odborné pomocné práce – histológia
1.
do desať preparátov 19,92 eura,
2.
za každý ďalší preparát 1,66 eura,
c)
jednu rtg. snímku 4,98 eura,
d)
maceráciu a preparáciu orgánov (lebky, kostí, príprava preparátov) 33,19 eura,
e)
činnosť pitevného sanitára 33,19 eura,
f)
činnosť zapisovateľa 13,28 eura.
§ 16
Vyúčtovanie znalečného a tlmočného
(1)
Ak pri vykonaní činnosti vzniknú hotové výdavky, uvedú sa vo vyúčtovaní znalečného alebo tlmočného oddelene od odmeny za výkon činnosti.
(2)
Ak je znalec, tlmočník alebo prekladateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa znalečné a tlmočné určené podľa tejto vyhlášky o daň z pridanej hodnoty, ktorú je znalec, tlmočník alebo prekladateľ povinný platiť podľa osobitného predpisu.5)
(3)
Znalec a prekladateľ podáva zadávateľovi vyúčtovanie znalečného alebo tlmočného spravidla spolu so znaleckým úkonom alebo prekladateľským úkonom. Tlmočník podáva zadávateľovi vyúčtovanie tlmočného spravidla ihneď po vykonaní tlmočníckeho úkonu.
(4)
Zadávateľ pitvy na pracovisku súdneho lekárstva uhradí hotové výdavky a výdavky za odborné pomocné práce súvisiace s pitvou priamo fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá znáša náklady (hotové výdavky) a ktorej zamestnanci vykonali odborné pomocné práce.
§ 17
Náhrada za stratu času
(1)
Pri znaleckom úkone, tlmočníckom úkone alebo prekladateľskom úkone, ktorý sa má vykonať v mieste, ktoré nie je miestom výkonu znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti, patrí za čas strávený cestou do tohto miesta a späť znalcovi, tlmočníkovi alebo prekladateľovi náhrada za stratu času vo výške 3,32 eura za každú aj začatú hodinu.
(2)
Ak bolo vykonanie znaleckého úkonu, tlmočníckeho úkonu alebo prekladateľského úkonu v termíne požadovanom zadávateľom odrieknuté po tom, čo sa znalec, tlmočník alebo prekladateľ dostavil na miesto určené zadávateľom, patrí mu za čas strávený čakaním na vykonanie úkonu náhrada za stratu času vo výške 3,32 eura za každú aj začatú hodinu.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 18
Znalecké úkony a tlmočnícke úkony alebo ich časti zadané pred účinnosťou tejto vyhlášky sa odmeňujú podľa doterajších predpisov.
§ 18a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2018
(1)
Hodinová odmena podľa § 6 ods. 1 patrí znalcom v odbore geodézia a kartografia a znalcom v odbore písmoznalectvo za výkon znaleckej činnosti v súvislosti so znaleckými úkonmi zadanými po 31. júli 2018.
(2)
Paušálna odmena podľa § 5 písm. d) a e) patrí znalcom v súvislosti s pojednávaniami alebo výsluchmi s dátumom konania po 31. júli 2018.
§ 19
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.
Daniel Lipšic v. r.
Príloha k vyhláške č. 491/2004 Z. z.
Zoznam európskych jazykov
Európske jazyky sú:
– albánčina
– angličtina
– bieloruština
– bulharčina
– dánčina
– estónčina
– fínčina
– flámčina
– francúzština
– gréčtina
– holandčina
– chorvátčina
– írčina
– islandčina
– latinčina
– litovčina
– lotyština
– luxemburčina
– macedónčina
– maďarčina
– maltčina
– moldavčina
– nemčina
– nórčina
– poľština
– portugalčina
– rétorománčina
– rómčina
– rumunčina
– ruština
– slovinčina
– srbčina
– španielčina
– švédčina
– taliančina
– turečtina
– ukrajinčina
1)
§ 3 ods. 6 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.