PhDr. Viera Čuhová – úradné preklady – nemčina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazyknemecký
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Adresa / miesto práceStarohorská 10
974 11 Banská Bystrica
KrajBanskobystrický
Telefón048 4171 510
0907 291 823
E-mailjozef.cuha@cuha.sk
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje
(nie úradne)
ruský
Tlmočenie (nie úradné)áno
Cena - úradné preklady pre právnické osoby19,92 €/ normostrana
Cena - úradné preklady pre fyzické osoby15,- €/ normostrana
Cena - neúradné preklady15,- €/ normostrana
Cena za tlmočenie (neúradné)19,92 €/ hod
Zľavydohodou
študentské zľavy
Ďalšie informácierozsiahle referencie
prekladateľská činnosť od roku 1982
ukončené špecializované štúdium prekladateľstva a tlmočníctva
FiF UK v Bratislave nemčina-ruština-slovenčina s vyznamenaním
a čestným diplomom rektora
rigorózna skúška (PhDr.)v roku 1985
štátna skúška zo strojopisu v roku 1975
rozsiahla pedagogická a prekladateľská/tlmočnícka prax
študijné pobyty v Nemecku a Rakúsku

Uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania. Rada Vám tiež pomôžem pri vybavovaní úradných záležitostí (poisťovňa, finančný úrad a pod.) v AT, D, CH písomnou a telefonickou formou.
Zákazník je najdôležitejšia osoba v mojej práci.
Kvalitný preklad je zmyslom mojej práce.

banská bystrica, nemčina, nemecký,
uradne preklady, úradné preklady


Úradné preklady od prekladateľov – znalcov zapísaných v zozname Ministerstva spravodlivosti SR.