PhDr. Štefan Franko, PhD. – úradné preklady a tlmočenie – angličtina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykanglický
Prekladateľáno
Tlmočníkáno
Adresa / miesto práceKlimkovičova 29
040 23 Košice
KrajKošický
Telefón0905 616 531
E-mailstevefranko@gmail.com
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje
(nie úradne)
nemecký
Tlmočenie (nie úradné)áno
Cena - úradné prekladydohodou
Cena - neúradné prekladydohodou
Cena za tlmočeniedohodou
Zľavydohodou
Ďalšie informácieODBORNÁ PRAX
1973 - 2006: Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta v Prešove UPJŠ
v Košiciach (od r. 2001 Prešovská univerzita v Prešove), výučba predmetov:
Americká literatúra, Štylistika, Odborný preklad, Umelecký preklad, Konzekutívne tlmočenie,
Simultánne tlmočenie
od roku 2006 doteraz: Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta UPJŠ
v Košiciach, garant študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo. vyučujúci odborného
prekladu, konzekutívneho tlmočenia, simultánneho tlmočenia.

Externá výučba prekladateľstva a tlmočníctva:
od 1998: Národný program výučby prekladu a tlmočenia na vysokých školách
pod gesciou ITI-RI
Univerzity Marca Blocha v Štrasburgu (teraz Univerzity v Štrasburgu)
2000-2002: Filologická fakulta UMB Banská Bystrica, externá výučba tlmočenia
2001- 2007: Pedagogická fakulta UK Bratislava, externá výučba odborného prekladu
2002 - 2011: Filozofická fakulta UK Bratislava, European Master in Interpreting

INÉ ODBORNÉ AKTIVITY:
Od 2004 doteraz: predseda skúšobných komisií na skúškach uchádzačov o zápis
do zoznamu prekladateľov a tlmočníkov MS SR
2004-2006 riaditeľ Tlmočníckeho ústavu FF PU v Prešove (zriaďovateľ Ministerstvo
spravodlivosti SR)
2006 - doteraz riaditeľ Tlmočníckeho ústavu FF UPJŠ v Košiciach (zriaďovateľ: Ministerstvo spravodlivosti SR)
2004 – doteraz: spolupráca s ŠPÚ v Bratislave (napr. preklad Spoločného referenčného
rámca pre jazyky, Správy EK o stave vzdelania v Európe, účasť na tvorbe odborných publikácií)
2001- 2006: prezident Asociácie univerzít poskytujúcich výučbu odborného prekladu a tlmočenia
od 2004: šéfredaktor medzinárodného online vedeckého časopisu SKASE Journal
of Translation and Interpretation (registrovaný v databázach Scopus, WoS, ERIH+ a i.)

Hlavné činnosti a zodpovednosť:
- aktívna prekladateľská a tlmočnícka činnosť
- výučba disciplín prekladateľstva a tlmočníctva, vedenie záverečných a diplomových prác

VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA

2004: PhD. v odbore Literárna veda, FF PU Prešov
2004: prednáškový pobyt na Univerzite v Jaen, Španielsko
Od r. 2000 pravidelné pobyty na Univerzite Marca Blocha v Štrasburgu (v súčasnosti
Univerzita v Štrasburgu)
1999: študijný pobyt na School of Languages, Heriot Watt University, Edinburgh
1994: študijný pobyt na Thames Valley University, Londýn
1986: mesačný študijný pobyt na Cambridge University, Spojené kráľovstvo
1986: (5 mesiacov) – študijný pobyt v USA (Brown University: Providence, Rhode Island;
Michigan University, Ann Arbor; Harvard University, Cambridge)

Odporúčania:
Ministerstvo spravodlivosti SR, akademické inštitúcie na Slovensku a v zahraničí, súdy,
prokuratúry, orgány činné v trestnom konaní a orgány štátnej správy a samosprávy,
fyzické a právnické osoby ako klienti - na požiadanie.

Preklady:
Veľký počet knižných a ostatných odborných prekladov pre verejný aj súkromný
sektor v spoločenských, humanitných, právnych, technických, medicínskych a iných odboroch.
Zoznam najvýznamnejších prekladov a prehľad publikačnej činnosti v odbore k dispozícii na požiadanie.

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad košice, úradný preklad angličtina, overený preklad angličtina

Reklamy