Dnes je 25. 09. 2018.

Registrovaných
281 prekladateľov

v 19 jazykoch

K 28. júnu 2016:
317 stránok
v diskusii
4578 príspevkov

Inzercia

Stavovský portál

Prečo tento stavovský portál...

Prekladateľská pečať - úradné preklady


Myšlienka vytvoriť tieto stránky vychádza z – povedzme dosť zvláštnej – situácie, ktorá v ostatnom čase nastala v odvetví úradných (ale aj iných) prekladov, prekladania a prekladateľskej profesie vôbec. Ak si o tejto téme chcete prečítať viac alebo ak vás zaujíma, čo si o nej myslí autor a prevádzkovateľ týchto stránok, čítajte tu. Ekonomicky síce v nijakom prípade nejde o zvláštnosť (aj keď podľa zákona úradné prekladateľstvo a tlmočníctvo nie je podnikaním a prekladateľ má svoju činnosť vykonávať osobne), voľný trh je raz voľný trh a obchoduje sa so všetkým, no účinky voľného a neregulovaného trhu bývajú veľmi rozličné – okrem iného i nie práve zdravé. V prípade úradných i neúradných prekladov to platí presne tak ako všade inde.

Veľmi stručne:  situácia je asi taká, že cena prekladateľskej práce progresívne klesá – a to dokonca aj v oblasti úradných prekladov. Ich hodnotu síce taxatívne určuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti, ale všeobecne rozšírená interpretácia vyhláškovej sadzby je asi taká, že to platí iba pre štátne a verejné orgány a úrady, nie pre trh s prekladmi, kde zadávateľom je súkromná osoba alebo firma. Pritom však úmera medzi poklesom zárobkov prekladateľov a cenami, ktoré za preklady platia zákazníci (zadávatelia), vonkoncom nejestvuje – alebo je úplne zdeformovaná. Či za to môžu sami prekladatelia, ktorí si nevedia (či nechcú?) dojednať lepšie a dôstojnejšie podmienky alebo je príčinou pritvrdý tlak  trhu, to si tu netrúfam riešiť ani komentovať, pretože to ani sám dosť dobre neviem.

Prekladateľská pečať - úradné prekladyTáto téma je, pravdaže, ešte omnoho zložitejšia a vôbec veľmi komplikovaná, nedá sa dostatočne rozvinúť na tomto malom priestore. Pripustiť totiž treba aj to, že nie je agentúra ako agentúra a nie je prekladateľ ako prekladateľ. Zákonite teda platí aj to, že nie je preklad ako preklad. Problém je aj v tom, že len pomerne málo zákazníkov rozpozná dobrý preklad od zlého – dobrý preklad (teda ten, ktorý si po zvažovaní napokon vyberú a kúpia) je pre mnohých – paradoxne – ten najlacnejší(!). Kúpili ste si niekedy na trhu ázijské tenisky s nápisom či logom takej alebo onakej svetovej značky za 200 korún – a mali ste pocit, že ste si kúpili kvalitnú športovú obuv? Áno??

Ťažko to ďalej komentovať – každý má svoj pohľad na vec a svoje dôvody.


Sen o pečiatke

V prípade úradných prekladov existuje ešte aj ďalší paradox. Súkromne som si ho pomenoval podľa známej poviedky V. Mináča (i rovnomennej humoristickej zbierky T. Janovica a J. Čertíka), aj keď ide samozrejme o čosi trochu iné. Nejeden klient – zadávateľ úradného prekladu – si totiž myslí, že tým úplne najdôležitejším (alebo priam jediným dôležitým) atribútom práve úradného prekladu je práve tá okrúhla pečiatka so štátnym znakom a menom prekladateľa – a o sám preklad ide až celkom druhoplánovo. Sen o prekladateľskej úradnej pečiatkeTeda že o kvalitu a precíznosť prekladu ide až v druhom, ak nie v treťom rade (až po cene).  Úradný preklad, isteže, nebýva pekný, spravidla to nie je nič na čítanie a krása textu či katarzia ani nie je jeho účelom. Úradný preklad sa nedá dosť dobre hodnotiť podľa estetických kritérií a len zriedka a obmedzene aspoň podľa štylistických noriem… O to tu skrátka nejde. Úradný preklad musí byť predovšetkým verný, presný a zrozumiteľný a musí splňovať ešte zopár ďalších, najmä interkulturálnych kritérií, prekladateľ musí skrátka ako-tak ovládať i reálie, nielen slovnú zásobu a gramatiku. Preto aj úradný preklad môže byť i dobrý i zlý a zadávateľovi (klientovi), ktorý sa bezvýhradne spolieha na prekladateľovu pečiatku, sa tu a tam môže stať, že zažije nemilé prekvapenie (proste sa to stáva).  Tu je jeden „žiarivý“ príklad takého úradného prekladateľstva, jeden za zrejme mnohé, ktoré ani neuzrú svetlo verejného sveta: Úradný preklad.

Prirodzene (a žiaľ), nie je v mojich silách klientom poradiť, ako si dobrého úradného prekladateľa hľadať a ako ho nájsť. Verím, že to nie je ľahké – každý z nich totiž tú pečiatku má. Azda najschodnejšou cestou týmto smerom je spoľahnúť sa na odporúčanie…

A možno sa dá spoľahnúť aj na zdravý „feeling„, že s prekladateľom, ktorý svoje preklady ponúka hlboko, až neuveriteľne nízko pod normálnu cenu, asi nebude všetko celkom v poriadku. (To je ale skutočne len tip, vonkoncom sa neodvažujem ponúkať toto kritérium ako pravidlo.) Nie som členom pedagogického zboru ani filozofickej fakulty, ani filologickej katedry ani tlmočníckeho ústavu, neskúšam prekladateľov, nie som ani teoretik prekladu (som len pomerne skúsený praktik), a preto si rozhodne netrúfam úradných prekladateľov verejne „sortírovať“ – a už vôbec nie podľa cien, za ktoré pracujú. Obzvlášť preto nie, lebo každý prekladateľ s pečiatkou, ktorý úspešne absolvoval skúšku, by mal byť dobrý. To teoreticky. Otázkou však každopádne zostáva, či každý a vždy aj dobre prekladá a či dobre prekladá aj za takú nízku odmenu, ako občas vídať. Ďalej sa o tom už mudrovať nedá.


Tieto stránky sú určené predovšetkým dvom skupinám ľudí.

  • Podstatne väčšou kategóriou adresátov týchto stránok sú zadávatelia či objednávatelia prekladov (teda klienti), a z nich najmä zadávatelia úradných prekladov (či „overených prekladov“ alebo „súdnych prekladov“ , ako sa im tiež – a nie vždy celkom presne – často hovorí).
  • Druhou skupinou sú sami prekladatelia (i tlmočníci), a z nich najmä úradní prekladatelia (i tlmočníci) pracujúci podľa zákona 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a podľa Vyhlášky 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.


Fyzická osoba alebo firma, ktorá si potrebuje dať vyhotoviť úradný preklad akéhokoľvek dokladu alebo dokumentu(ácie), má na výber. Taký preklad si môže objednať:

  • u prekladateľskej agentúry, ktorá preklad sprostredkuje  alebo
  • priamo u prekladateľa, ktorý preklad sám vyhotoví

Aký je v tom rozdiel?
A prečo je dobré si úradný preklad objednať priamo u prekladateľa?

Úradný preklad je zo samej svojej povahy takým druhom prekladu, kde sprostredkovateľ (obchodník) môže nanajvýš skontrolovať alebo (čiastočne) zadministrovať formálne náležitosti, skontrolovať, či nie sú chyby v dátumoch, iných číslach, menách a podobné drobnosti. Tie si však každý solídny úradný prekladateľ tak či onak dobre skontroluje sám, kým sa pod preklad podpíše a zapečatí ho. Tu totiž celá váha zodpovednosti leží len a len a výlučne na samom prekladateľovi, nie na sprostredkovateľovi. Objednávateľ síce môže zlý preklad u sprostredkovateľa reklamovať, ale ak by už skutočne išlo o niečo vážne, potom koža na trhu nie je kožou sprostredkovateľa alebo jeho zamestnancov – je to koža prekladateľova.

Ďalšie dôvody, pre ktoré si myslím, že úradný preklad by si mal klient radšej objednať priamo u prekladateľa, som sformuloval takto (zďaleka nemusia byť presné, a už vôbec nie úplné):

Úradný preklad zo zákona vypracúva výlučne sám prekladateľ
Úradný preklad nie je produktom, ku ktorému by ktokoľvek iný okrem samého prekladateľa mohol akokoľvek prispieť či pridať mu hodnotu (korektúrou, úpravou, kontrolou kvality a pod.). Preklad, ktorý úradný prekladateľ raz vyhotoví a zapečatí, nemôže (a nesmie) už nikto nijako opravovať, pozmeňovať či doplňovať.

Výhoda a prospešnosť priamej komunikácie s prekladateľom
Pri priamej komunikácii s prekladateľom môžete vždy jednoduchšie a spoľahlivejšie vykonzultovať čokoľvek, čo konzultovať chcete alebo čo konzultovať treba (napr. spôsob písania mena, spôsob prekladania či neprekladania akademických titulov, krajinu určenia prekladu a pod.). Každý úradný prekladateľ vie, aké dôležité pri preklade môžu byť tieto okolnosti či nuansy.

Ešte výhodnejšia zľava
Pri priamej komunikácii s prekladateľom sa skôr a menej formálne môžete dojednať na zľave (pokiaľ ich prekladateľ dáva). Takto dohodnúť sa síce môžete aj s agentúrou, no ak vám z ceny zľaví sám prekladateľ, môže byť úspora pre vás zaujímavejšia.

Motivácia a odmena prekladateľa = kvalita práce
Pri priamej objednávke u prekladateľa pre vás vždy a za každých okolností pracuje podstatne lepšie odmenený a teda aj lepšie motivovaný človek. Človek – prekladateľ, robotník a často aj milovník svojho remesla, nie sprostredkovateľ – robotník svojho obchodu.

Zatiaľ toľko.


Peter  Gomolčák,
prekladateľ a prevádzkovateľ týchto stránok

Úradné preklady


Slovensko,
uradne preklady a tlmocenie, overené preklady, súdne preklady, úradný preklad, preklady s okrúhlou pečiatkou, znalecký preklad


Inzercia