Dnes je 19. 10. 2018.

Registrovaných
281 prekladateľov

v 19 jazykoch

K 28. júnu 2016:
317 stránok
v diskusii
4578 príspevkov

Inzercia

Prečo si úradný preklad objednať priamo u prekladateľa?


Stručná odpoveď na otázku z rámika vpravo znie: nie!
V prevažnej väčšine prípadov je to prakticky dokonalý nezmysel.

Dôvody, pre ktoré je dobré objednať si úradný preklad priamo od úradného prekladateľa:
Zákon · Priama komunikácia · Úspora peňazí · Kvalita prekladuÚradný (overený či súdny, ak chcete) preklad je zo samej svojej povahy takým druhom prekladu, ku ktorému sprostredkovateľ (obchodník s prekladmi, agentúra) nemôže, ba ani nesmie pridať nijakú hodnotu. Obchodník (agentúra) môže pre vás úradný preklad jedine kúpiť od prekladateľa a vám ho zasa predať ďalej; a môže tak nanajvýš skontrolovať alebo (čiastočne) zadministrovať formálne náležitosti, skontrolovať, či nie sú chyby v dátumoch, iných číslach, menách a podobné drobnosti. Tie si však každý solídny úradný prekladateľ tak či onak dobre skontroluje sám, kým sa pod preklad podpíše a zapečatí ho. Celá váha práce i zodpovednosti tu leží len a len a výlučne na samom prekladateľovi, nie na sprostredkovateľovi (obchodníkovi). Objednávateľ síce môže zlý preklad u obchodníka reklamovať, ale opravu – ak by ju skutočne bolo treba urobiť – urobí opäť len prekladateľ, nie obchodník. A ak by už skutočne išlo o niečo vážne (napr. o ujmu či škodu spôsobenú nesprávnym prekladom), potom ,,koža na trhu“ nie je nikdy kožou obchodníka s prekladmi alebo jeho zamestnancov: je to vždy ona štúrovská „koža otrocká“ – v tomto prípade koža prekladateľova.

Všetky vynaliezavé praktiky spočívajúce v „overovaní“ (rozumej pečiatkovaní) prekladov lacno zaobstaraných u prekladateľov necertifikovaných podľa zákona o znalcoch, a neraz – žiaľ – i veľmi málo kvalifikovaných, na ktoré si viaceré prekladateľské agentúry v ostatnom čase a v úsilí o maximalizáciu zisku (bez ohľadu na kvalitu a bez ohľadu na zákon) privykli vďaka ochote a „pečiatkovacej“ spolupráci niektorých úradných prekladateľov, sú diskutabilné, pofidérne a prinajmenšom hraničia s nezákonnosťou. Môžete na to doplatiť aj vy. Čítajte napríklad tu.
Ďalšie dôvody, pre ktoré si myslím, že úradný preklad by si mal klient radšej objednať priamo u prekladateľa, som sformuloval takto (zďaleka nemusia byť presné, a už vôbec nie úplné):

Úradný preklad zo zákona vypracúva výlučne sám prekladateľ
Úradný preklad nie je produktom, ku ktorému by ktokoľvek iný okrem samého prekladateľa mohol akokoľvek prispieť (korektúrou, úpravou, kontrolou kvality a pod.). Preklad, ktorý úradný prekladateľ raz vyhotoví a zapečatí, nemôže (a nesmie) už nikto nijako opravovať, pozmeňovať či doplňovať.

Výhoda a prospešnosť priamej komunikácie s prekladateľom
Pri priamej komunikácii s prekladateľom môžete vždy jednoduchšie a spoľahlivejšie vykonzultovať čokoľvek, čo konzultovať chcete alebo čo konzultovať treba (napr. spôsob písania mena, spôsob prekladania či neprekladania akademických titulov, krajinu určenia prekladu a pod.). Každý úradný prekladateľ vie, aké dôležité pri preklade môžu byť tieto okolnosti či nuansy.

Ešte výhodnejšia zľava
Pri priamej komunikácii s prekladateľom sa skôr a menej formálne môžete dojednať na zľave (pokiaľ ich prekladateľ dáva). Takto dohodnúť sa síce môžete aj s agentúrou, no ak vám z ceny zľaví sám prekladateľ, môže byť úspora pre vás zaujímavejšia.

Motivácia a odmena prekladateľa = kvalita práce
Pri priamej objednávke u prekladateľa pre vás vždy a za každých okolností pracuje podstatne lepšie odmenený a teda aj lepšie motivovaný človek. Peniaze, ktoré za preklad zaplatíte, sa nestratia v réžii a neraz neúmerne vysokom obchodnom rozpätí sprostredkovateľa, ale dostane ich prekladateľ.

Úradné prekladyÚradné preklady


Úradné preklady - počítadlo