Dnes je 19. 10. 2018.

Registrovaných
281 prekladateľov

v 19 jazykoch

K 28. júnu 2016:
317 stránok
v diskusii
4578 príspevkov

Inzercia

Kto je a kto nie je úradný prekladateľ

Úradné preklady - legislatíva

Niekoľko elementárnych informácií o tom, ako má úradný preklad vyzerať a kto taký preklad môže vyhotoviť


Úradný preklad je taký preklad, ktorý môže vykonať len prekladateľ (tzv. úradný alebo tzv. súdny prekladateľ), ktorý je na vykonávanie tejto činnosti oprávnený Ministerstvom spravodlivosti SR podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a ktorý je zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

Každý písomne vyhotovený preklad, vyúčtovanie a výpis z denníka je prekladateľ zapísaný v zozname povinný opatriť odtlačkom úradnej pečiatky a podpísať.

Jednotlivé strany písomne vyhotoveného prekladu musia byť očíslované, zviazané a zošité šnúrou (spolu s originálom – t.j. predlohou, podľa ktorej sa úradný preklad vyhotovuje). Voľné konce šnúry sa prekryjú nálepkou, ktorú znalec opatrí odtlačkom svojej úradnej pečiatky.

Písomne vyhotovený úradný preklad obsahuje

  • úvodnú časť s označením preklad ,
  • označenie zadávateľa,
  • prílohy,
  • prekladateľskú doložku.

Prekladateľská doložka obsahuje identifikačné údaje prekladateľa, označenie odboru, v ktorom je prekladateľ oprávnený vykonávať úkony prekladateľskej činnosti, a poradové číslo prekladu, pod ktorým je úkon prekladateľskej činnosti zapísaný v denníku. Prekladateľskú doložku vyhotoví prekladateľ v jazyku odboru, v ktorom je zapísaný do zoznamu, a pripojí ju k poslednej strane prekladu.

Vzor úradnej pečiatky prekladateľa (podľa prílohy zákona 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

Vzor úradnej pečiatky prekladateľa (podľa prílohy zákona 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

Pozor! Pečiatkou prekladateľa podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch nie je akákoľvek pečiatka s menom (živnostníka) a uvedením povolania „prekladateľ“. Identifikačnými znakmi úradného prekladateľa sú podľa zákona úradná pečiatka s priemerom 36 mm obsahujúca štátny znak SR a preukaz prekladateľa (pozri vzory).

Vzor preukazu prekladateľa (podľa prílohy zákona 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

Vzor preukazu prekladateľa (podľa prílohy zákona 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch


Slovensko, Európska únia, svet,
úradné preklady, overené preklady, súdne preklady, tlmočníci, uradne preklady a tlmocenie