Dnes je 24. 06. 2018.

Registrovaných
281 prekladateľov

v 19 jazykoch

K 28. júnu 2016:
317 stránok
v diskusii
4578 príspevkov

Inzercia

® Prekladateľský denník

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

® (Rôzne) témy a otázky na neverejnú diskusiu

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

® Prekladať či neprekladať apostily?

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

® Prekladateľská a jazyková poradňa

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

Čo páli a/alebo nepáli úradných i neúradných prekladateľov

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

® Prekladanie akademických titulov (diskusia)

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

Čo prekladateľ, to sólista! Skutočne?

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

Vyhrážka

Úradné preklady - fórum (faktická poznámka) Sledujem, podobne ako niektorí ďalší kolegovia, voľnú diskusiu, ktorá sa pomaly rozprúdila po mojom avíze o tomto Fóre prekladateľov a tlmočníkov… A keďže – tiež podobne ako zrejme väčšina […] →

Legislatíva o úradných prekladoch a tlmočení

Predpisy upravujúce činnosť znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Zákon 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  Vyhláška č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.382/2004 Z. z. o znalcoch., tlmočníkoch a prekladateľoch  Vyhláška 491/2004 Z.z. o odmenách, […] →

Kto je a kto nie je úradný prekladateľ

Niekoľko elementárnych informácií o tom, ako má úradný preklad vyzerať a kto taký preklad môže vyhotoviť Úradný preklad je taký preklad, ktorý môže vykonať len prekladateľ (tzv. úradný alebo tzv. súdny prekladateľ), ktorý je na vykonávanie tejto činnosti oprávnený Ministerstvom spravodlivosti SR podľa zákona […] →

Trh s prekladmi a 'fair trade' v prekladateľských službách

Účelom tohto registra úradných prekladateľov a tlmočníkov nie je vylučovať či diskvalifikovať tých úradných prekladateľov a tlmočníkov, ktorí svoju prácu (preklady či tlmočenie) predávajú za nízke alebo až prinízke ceny a bezhlavo trvať na tom, aby všetci rešpektovali ceny stanovené príslušnou vyhláškou MS SR. A nemá byť […] →

Stručne o pojme 'fair trade'

Podľa encyklopédie Wikipedia je fair trade organizovaným sociálnym hnutím a trhovou metódou, ktorých cieľom je pomáhať pestovateľom a malým producentom v rozvojových krajinách pri zabezpečovaní lepších obchodných podmienok a trvalej hospodárskej udržateľnosti. Toto hnutie sa zasadzuje sa to, aby producenti mohli svoju produkciu predávať za vyššie (a spravodlivejšie) […] →

O devalvácii prekladateľského remesla

Nesúrodé poznámky ku Dňu prekladateľov I. Vzácny prejav profesionálnej súdržnosti Existuje celá hŕba oveľa závažnejších, pálčivejších, spoločensky či hospodársky kritickejších zhlukov problémov a mrzutostí, než sú problémy a mrzutosti prekladateľov na voľnej nohe, prekladateľov živnostníkov (ja ich označujem trochu […] →